Silver Age Silver Sage Initiative – Kariéra v pozdějším věku

Prax a poradenstvo, ktoré umožňujú starším pracovníkom zostať na trhu práce alebo sa naň vrátiť.

Príležitosti

Kariérne poradenstvo citlivé na vek a poradenstvo pre starších ľudí, ktorí menia zamestnanie

Prístupy k učeniu

Rekvalifikácia starších ľudí pre alternatívne možnosti zamestnania

Kariérne poradenstvo

Vývoj nástrojov a produktov, ktoré podporujú poskytovanie služieb neskoršieho života

globe

Krátkodobá mobilita

pracovné skúsenosti v iných krajinách na zlepšenie medzikultúrneho porozumenia a jazykových zručností

test-bulb

Správna prax

Udržiavanie a využívanie výstupy bývalých projektov SASSI

icon tools bag

Praktické zdroje

Príručka na školenie a príručka Digitálne nástroje Príručka na rozvoj „starších podnikateľov

Kariéra pre Najlepší ľudia a starší podnikatelia

Budúca hospodárska konkurencieschopnosť a prosperita Európy v rozhodujúcej miere závisí od jej schopnosti plne využívať svoje pracovné zdroje, a to aj prostredníctvom predĺženia doby zamestnania počas celého života. Okrem toho je starnutie obyvateľstva jednou z hnacích síl cieľa stratégie Európa 2020 v oblasti zamestnanosti, ktorým je zvýšenie účasti pracovnej sily v celej EÚ.

Aby systémy sociálnej podpory zostali životaschopné, keďže európska populácia starne, musí viac ľudí pracovať a zostať v práci dlhšie počas svojho života. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné prijať vhodné, vekovo citlivé politiky a postupy, ktoré umožnia a podporia starších pracovníkov, aby zostali na trhu práce alebo sa naň vrátili.


Dosiahnuté výsledky prispejú k lepšiemu pochopeniu potreby kariérového poradenstva v neskoršom veku a požiadaviek na kompetencie medzi poskytovateľmi C-VET a odborníkmi. Zároveň prispejú k rozvoju kompetencií v oblasti uľahčenia rozvoja podnikateľských zručností v neskoršom veku pre samostatnú zárobkovú činnosť, sociálne podnikanie a digitálne podnikanie. Takáto práca so staršími ľuďmi a podpora rozvoja ich podnikateľských zručností prinesie krátkodobé a dlhodobé prínosy pre verejné rozpočty prostredníctvom zníženia verejných výdavkov a zvýšenia daňových príjmov v porovnaní s inými metódami riešenia sociálnych a hospodárskych potrieb starších pracovníkov. Sociálne podniky a kariéra v oblasti dedičstva môžu byť tiež efektívnejšie pri napĺňaní potrieb komunity a verejných cieľov z dôvodu explicitného sociálneho poslania.

Naším cieľom je zvyšovať povedomie o potrebe kariérového poradenstva v neskoršom veku pre dlhší a zmysluplnejší pracovný život a stimulovať činnosť, a to aj prostredníctvom podpory rozvoja zručností pre začínajúcich starších podnikateľov. Odborníci v oblasti odborného vzdelávania a prípravy aktualizujú svoje kompetencie v oblasti poradenstva pre starších učiacich sa a zamestnancov, uľahčovania podnikateľských zručností a využívania digitálnych technológií na zlepšenie a inováciu poskytovania odborného vzdelávania a prípravy. Starší príjemcovia budú môcť lepšie určiť naplňujúce a zmysluplné kariérne dráhy v neskoršom veku a prostredníctvom štruktúrovaných a samostatne riadených skúseností v oblasti neformálneho vzdelávania získajú podnikateľské kompetencie, ktoré im umožnia stať sa samostatne zárobkovo činnými osobami alebo založiť sociálne podniky a/alebo digitálne obchodovanie.