older workers have many advantages and experiences casual

Партньори

Blinc

Website: https://blinc-eu.org/

blinc eg

Създаденият през 2005 г. Кооператив на институциите за смесено обучение е мрежа от организации, които преди това са участвали във финансирани от ЕС проекти за LIFE и електронно обучение в секторите на здравеопазването, социалната сфера и околната среда. До 2015 г. blinc се състои от повече от 30 организации и физически лица от 22 европейски държави. blinc е посветена на засилване на обмена между преподаватели и академични изследователи и предлага платформа за обмен на ноу-хау и опит, включително оценка, валоризация и работа в мрежа. Мрежата предоставя експертна подкрепа в областта на:

  • обучение и организационно развитие
  • създаване на мрежи и
  • оценка (вътрешна и външна)

BUPNET

Website: https://blinc-eu.org/

BUPNET

Bildung und Project Netzwerk (BUPNET) е доставчик на обучение за възрастни с богат опит в подпомагането на възрастни учащи от всички сектори в Германия. Създаден през 1985 г. като доставчик на обучение за възрастни в областта на управлението на проекти, професионалното обучение и консултирането, BUPNET разполага със силен мултидисциплинарен екип, който разработва и изпълнява иновативни проекти за обучение и консултации на местно, национално и европейско равнище. Основният фокус на тези проекти е:

  • сигурността на работното място и кариерното развитие на служителите предимно в малките и средните предприятия и последващото насърчаване на бизнеса
  • професионалната реинтеграция на търсещите работа лица
  • разработване и изпитване на иновативни образователни подходи и методи

Със силния си ангажимент да подкрепят продължаващото професионално обучение те са помогнали на хиляди хора да отговорят успешно на изискванията на постоянно променящия се свят на работа. BUPNET разполага с широка мрежа от партньори за сътрудничество, напр. камари и асоциации, университети, общини и професионални институции както в Германия, така и в цяла Европа.


CATRO Bulgaria

Website: https://www.catrobg.com

CATRO BG

CATRO България е част от водеща австрийска консултантска компания за образование и обучение – dieBerater®, която предлага различни обучения за физически лица и организации. CATRO предоставя авангардно ноу-хау във всички области, свързани с управлението и развитието на човешките ресурси.

Екипът им се състои от специалисти с международен опит и познания в областта на набирането на нови таланти, развитието на потенциала на служителите, предоставянето на консултации в областта на човешките ресурси и подкрепата на социални каузи чрез дейности по КСО. Те се съобразяват със спецификата на местния пазар и култура, като твърдо вярват, че са най-полезни на своите клиенти, съчетавайки както предимствата на глобалния, така и на местния опит и ноу-хау. основните им цели са да мотивират и квалифицират хората, за да използват пълноценно своя потенциал в икономиката, на пазара на труда и в личния си живот.


CVNO

Website:

CVNO

CVNO е образователна и консултантска организация с 18-годишен опит в областта на управлението на проекти за развитие на човешките ресурси. Организацията има специален опит в анализа на нуждите от образование и обучение, формирането на политики за развитие на човешките ресурси и наставничеството и коучинга на мениджъри. Услугите на CNVO се използват от местни и чуждестранни неправителствени организации, предприемачи, фирми и редица организации от публичния сектор, включително министерства, бюра по труда, училища, колежи и университети.


die Berater

Website: https://dieberater.com/

die Berater

die Berater е доставчик на образование за възрастни, който се фокусира върху професионалното обучение и развитието на човешките ресурси. Той има над 50 центъра в Австрия, както и центрове в Словакия, Словения и България. С широкото си портфолио в областта на допълнителното образование и обучение die Berater е сред най-големите частни образователни институти в Австрия. die Berater подкрепя повече от 20 000 обучаеми годишно, много от които участват в програми за професионално ориентиране и професионална квалификация, предоставяни от името на австрийската служба по заетостта.


Inova+

Website: https://inova.business/

INOVA+

Inova+ е водеща португалска компания в насърчаването и управлението на международни проекти в областта на иновациите, образованието и обучението, научните изследвания и технологичното развитие. Компанията се стреми да превръща идеите в иновации, като предоставя ефективни и устойчиви решения в сътрудничество със своите партньори. Нашата мисия е да насърчаваме и управляваме проекти за международно сътрудничество и да предоставяме знания, управленски капацитет, техническа и финансова подкрепа, необходими за осигуряване на успешни постижения в няколко области, а именно образованието и обучението.

С екип от повече от 40 консултанти, базирани в офиси в цяла Европа, Inova+ има богат опит в проектирането и разработването на процеси за оценка на учебни материали, управление на човешките ресурси, управление на информацията и комуникациите и предприемачество.