Глосар

А

Ангел инвеститор или Бизнес ангел
Частно заможно лице, което инвестира време и пари в малки стартиращи предприятия или предприемачи, обикновено в замяна на дялово участие в компанията.

Б

Бизнес инкубатор
Организация, която предоставя на стартиращи и млади бизнеси подкрепа и ресурси, които са трудно достъпни за младите компании.
Бутстрапинг
Процесът на използване само на наличните ресурси (като лични спестявания, лично техническо оборудване и собствено пространство) за създаване и развитие на компания. Терминът се използва и при стартирането на бизнес главно чрез парични потоци – когато стартиращият предприемач има за цел да продава продукт или услуга с минимален капитал и да развива бизнеса си само с приходите, които получава от продажбата на продукта/услугата.

В

Виртуално доброволчество
Доброволчески дейности, извършени изцяло или частично с помощта на интернет от служебен компютър или друго свързано с интернет устройство, като например смартфон или таблет.
Възрастен предприемач
Човек на възраст над 50 години, който започва собствен бизнес или поема по нов кариерен път на късен етап.

Д

Дигитален (цифров) бизнес
Използване на технологиите за създаване на стойност в бизнес моделите, преживяването на клиентите и вътрешните възможности, които поддържат основните операции.
Дигитална (цифрова) компетентност
Способност за уверено, критично и отговорно използване на цифровите технологии за учене, работа и обществена ангажираност.
Дигитална (цифрова) трансформация
Интегриране на цифровите технологии във всички области на бизнеса, което води до създаване на нови или модифициране на съществуващи бизнес процеси, култура и преживяване за клиентите, за да се отговори на променящите се бизнес и пазарни изисквания.

Е

Ейджизъм
Ейджизмът се отнася до стереотипи (как мислим), предразсъдъци (как се чувстваме) и дискриминация (как действаме) към другите или към самите нас си въз основа на възрастта.
Електронно учене
Стратегии и дидактически методи на преподаване и учене, чиито основни елементи включват използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ).

К

Кариерно наследство
Работата през втората половина на живота, която съчетава постоянни доходи, голям личен смисъл и социално въздействие.
Командироване
Временното преместване на служител на друга длъжност или работа.

М

Мислене/нагласа на растежа
Вярване, че най-основните способности могат да бъдат развити чрез отдаденост и упорита работа.
Мобилност на работното място
Участието на служителите в обучения, проекти, доброволческа дейност, командировки или други инициативи на място, различно от постоянното им работно място, с цел придобиване на нови умения, познания и контакти.
Мобилност с цел учене
Всеки вид опит, при който човек учи и се адаптира, излизайки от ежедневния си контекст. Това е начин за развиване на нови социални, междукултурни и междуличностни компетентности на всеки етап от живота.

Н

Не-пенсионери
Хора, достигнали пенсионна възраст, които излизат в пенсия, но продължават да работят.
Нетуъркинг (работа в мрежа)
Процесът на взаимодействие с други хора с цел обмен на информация и развитие на професионални или социални контакти.

П

Посланик
Някой, който е активен по определена тема и промотира определени действия.
Предприемачество
Способността за трансформирането на възможности и идеи в ценност за другите, която се базира на творчество, критично мислене, способност за решаване на проблеми, иновации и поемане на риск.
Предприемачество за възрастни
Комбинация от начин на мислене и умения, които позволяват на по-възрастните лица да идентифицират и да се възползват максимално от възможностите, да преодоляват и да се учат от неуспехите и да успяват в различни условия.
Проактивност
Способността да създаваш или контролираш дадена ситуация, а не просто да реагираш на случващото се.
Продължаващо професионално обучение
Всяко действие в областта на образованието и обучението, предприето от дадено лице след започване на трудовата му дейност, с цел актуализиране на уменията и квалификациите му или придобиване на нови, подобряване на представянето му и напредък в кариерата.

Р

Работа на проектна база
Работа по краткосрочен проект, изпълняван дистанционно или присъствено, самостоятелно или в сътрудничество с екип, с цел изграждане на връзки, придобиване на опит и развиване на нови умения.
Реактивност
Да действаш в отговор на дадена ситуация, а не да участваш в нейното създаване или овладяване.
Рисков капитал
Форма на частен капитал и вид финансиране, което инвеститорите предоставят на стартиращи компании и малки предприятия на ранен етап, вярвайки, че те имат дългосрочен потенциал за растеж.

С

Социално предприятие
A business with certain social objectives as its primary goal while using a commercial structure to run the organisation. (Social enterprises usually attempt to make a strong societal impact while maximising their profit as well, which is then used to fund their social programs.)
Стартъп
Стартираща компания, основана от един или повече предприемачи, които искат да разработят продукт или услуга. Тези компании обикновено започват с високи разходи и ограничени приходи, поради което търсят капитал от различни източници.

Т

Търсачка за мобилности
Онлайн база данни с възможност за търсене на доставчици на различни видове мобилности.

У

Улавяне на възможности
Идентифициране, оценяване и последващо използване на дадена възможност.
Учене през целия живот
Учене във всичките му форми, независимо дали е формално, неформално или самостоятелно, което се осъществява във всеки етап от живота и води до подобряване на знанията, уменията и нагласите и/или до участие в обществото от лична, гражданска, културна, социална или трудова гледна точка.

Ф

Фиксирана нагласа/мислене
Убеждението, че основните качества на хората, като напр. тяхната интелигентност или талант, са фиксирани и не могат да бъдат променени чрез полагане на усилия.

Ц

Цели на обучението
Резултатите от това, което учащият знае, разбира и може да прави вследствие на обучението, които се определят като компетентности.

Източници: