Глава IV – От идеите към практиката: твърди бизнес умения