older workers have many advantages and experiences casual

Предишните издания

SASSI

Първият проект SASSI е финансиран в рамките на програма „Еразъм+“ през 2015 г.. Акронимът в името му идва от Silver Age Silver Sage Initiative и има за цел да подкрепи адаптирани за възрастта подходи към непрекъснатото професионално развитие на по-възрастните обучаеми и работещи.

Главните цели на проекта тогава са:

 • да овласти застаряващата работна сила чрез разработване на иновативни стратегии за обучение, които могат да бъдат успешно прилагани както в рамките на непрекъснатото професионално развитие (CPD) за служители над 50-годишна възраст, така и в програмите за ПОО за активно търсещи работа възрастни;
 • да разработи съобразени с възрастта подходи към обучението и непрекъснатото професионално развитие, за да се ангажират активно по-възрастните работещи и търсещите работа лица.

Проектът се опита да постигне целите си като:

 • проучи съществуващите подходи в държавите партньори и състоянието на образованието, съобразено с възрастовите особености, по отношение на нивото на осведоменост, добрите практики и текущия опит;
 • разработи ръководства и обучителни материали, които позволяват на обучителите и институциите за обучение и професионално образование да предлагат иновативни инструменти и ресурси на организациите и възрастните хора;
 • създаде многоезична електронна платформа – SASSI Hub – където по-възрастни обучаеми, доставчици на ПОО и мениджъри по човешки ресурси могат да се „срещат“ виртуално и да обменят опит;
 • разработи и популяризира система за сертифициране чрез изграждане на стабилен процес, който да позволи на специалистите в областта на образованието да предлагат обучение, съобразено с възрастовите особености като внедрят подхода и инструментите на SASSI в своите дейности.

SASSI адресира:

 • Обучители в областта на ПОО
 • Ръководители човешки ресурси
 • Преки ръководители на екипи
 • Външни институции и заинтересовани страни
 • Широката общественост

Проектът се осъществи по идея на Apricot, Loughborough, UK, която беше и координатор, с участието на 7 партньори от 6 държави (AT, DE, NL, PT, SK, UK). Проектът се проведе в периода 09/2015 – 08/2017.

SASSI – Working On

„Silver Age Silver Sage – Working On“ (SASSI-Working On) е вторият проект-продължение, отново финансиран по програма „Еразъм+“, който се изпълнява в периода 09/2018 – 12/2020. Проектът се базира на постигнатите резултати от предишното издание, когато бяха разработени и пилотирани редица иновативни стратегии и инструменти за обучение, които да се прилагат както в програмите за непрекъснато професионално развитие на служители на възраст 50+, така и в програмите за професионално образование. SASSI-Working On има за цел да използва и надгради иновациите, създадени в предишния проект, като доразвие с методики за професионално ориентиране на късен етап в кариерата.

Проектът имаше три основни цели:

 • Разширяване и подобряване на достъпа до съобразени с възрастта кариерни консултации, актуализиране на уменията и възможности за трудов стаж за по-възрастните работници, „непенсионерите“ и търсещите работа (на възраст над 50 години).
 • Разработване на иновативни подходи за ориентиране на по-възрастните работещи и търсещи работа, насърчаване на прехода от традиционната йерархична кариерна траектория към пътища за кариерно израстване, които увеличават опита и мотивират ученето с цел поддържане на пригодността за заетост и запазване на работното място.
 • Популяризиране и валидиране на неформалното и самостоятелното учене и компетентността на институциите за ПОО, обучителите, специалистите по ЧР и преките ръководители на екипи за осигуряване на съобразени с възрастта подходи към управлението на кариерата и кариерното консултиране.

Седемте партньора по проекта, базирани в пет европейски държави (Австрия, Белгия, Германия, Португалия, Словакия), имат дългогодишен опит в областта на образованието за възрастни, пригодността за заетост, управлението на кариерата и талантите, валидирането на компетенции и разработването на обучения.